ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  • Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке

на позицији: 33600000 - фармацеутски производи

  • Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија

понуда, према елементима који ће бити ближе одређени у конкурсној

документацији:

1. Понуђена цена

90 пондера

2. Рок плаћања

10 пондера

У К У П Н О

100 пондера

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV