Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору – Адок

Обавештење о закљученом уговору – Синофарм

Обавештење о закљученом уговору – Маклер

Обавештење о закљученом уговору – Неомедика

Обавештење о закљученом уговору – Екотрејд

Обавештење о закљученом уговору – Мединик

Обавештење о закљученом уговору – Синофарм

Обавештење о закљученом уговору – Суперлаб

Колор доплер за ултразвучну дијагностику

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Додатне информације и појашњења

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  • Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке

на позицији: 33600000 - фармацеутски производи

  • Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија

понуда, према елементима који ће бити ближе одређени у конкурсној

документацији:

1. Понуђена цена

90 пондера

2. Рок плаћања

10 пондера

У К У П Н О

100 пондера

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV

Јавна набавка – Ампулирани лекови

Јавна набавка – Ампулирани лекови, Лабораторијски реагенси, Санитетски материјал

Позив за подношење понуда – Ампулирани лекови

Конкурсна документација – Ампулирани лекови

 

Позив за подношење понуда – Лабораторијски реагенси

Конкурсна документација – Лабораторијски реагенси

 

Позив за подношење понуда – Санитетски материјал

Конкурсна документација – Санитетски материјал