ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  • Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке

на позицији: 33600000 - фармацеутски производи

  • Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија

понуда, према елементима који ће бити ближе одређени у конкурсној

документацији:

1. Понуђена цена

90 пондера

2. Рок плаћања

10 пондера

У К У П Н О

100 пондера

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POZIV

Јавна набавка – Ампулирани лекови

Јавна набавка – Ампулирани лекови, Лабораторијски реагенси, Санитетски материјал

Позив за подношење понуда – Ампулирани лекови

Конкурсна документација – Ампулирани лекови

 

Позив за подношење понуда – Лабораторијски реагенси

Конкурсна документација – Лабораторијски реагенси

 

Позив за подношење понуда – Санитетски материјал

Конкурсна документација – Санитетски материјал

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора

На основу одлуке Управног одбора, Дом здравља „Свети Ђорђе“ Топола расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за именовање директора

У с л о в и:

  • завршен медицински или стоматолошки факултет и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите,

или

- завршен правни или економски факултет, завршена едукација из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите,

- држављанство Републике Србије,

- општа здравствена способност.

Уз пријаву за конкурс кандидати достављају следеће доказе:

  • диплому о стручној спреми,

  • доказ о завршеној едукацији из здравственог менаџмента ( уколико кандидат није здравствени радник),

  • доказ о радном стажу у здравственој делатности,

  • биографију,

  • извод из матичне књиге рођених(не старији од 6 месеци),

  • уверење о држављанству Републике Србије(не старије од 6 месеци),

  • уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),

Докази о испуњавању услова конкурса морају бити у оригиналу или у овереној фотокопији.

Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у листу Националне службе за запошљавање“Послови“.

Пријаве на конкурс се подносе поштом на адресу Дом здравља „Свети Ђорђе“ Топола, Булевар Вожда Карађорђа број 67 или на писарници Дома здравља, сваког радног дана од 7-14 часова.

Неопходне информације могу се добити путем телефона број 034/811-880.

Директора именује оснивач, на предлог Управног одбора. Директор се именује на период од 4 године.

Кандидат кога Управни одбор предложи за директора, обавезан је да Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола, пре одлучивања оснивача о именовању, достави следеће доказе:

- доказ да против кандидата није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање функције директора здравствене установе,

- доказ да кандидат није правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање функције директора здравствене установе, и

- изјаву да код кандидата не постоје сметње из члана 130.став 6. Закона о здравственој заштити ( Службрни гласник РС, бр.107/05).